Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

V tomto dokumentu jsou popsány zásady zpracování a ochrany osobních údajů ve Straně svobodných občanů

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Strana svobodných občanů, zapsaná v rejstříku politických stran a hnutí vedeném Ministerstvem vnitra pod č. registrace MV-4812-4/VS-2009, IČO: 71339612, se sídlem Perucká 2196/14, Praha, PSČ 120 00 (dále jen „Svobodní“)

Osobním údajem se rozumí ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen ZOOÚ) jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Subjektem údajů se ve smyslu § 4 písm. d) ZOOÚ fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Tedy občan, volič, zájemce o informace, dárce, příznivce nebo osoba, která se jakýmkoliv způsobem podílí či přispívá k činnosti správce údajů.

II. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVAJÍ SVOBODNÍ

Svobodní zpracovávají následující osobní údaje subjektů údajů: 

1. jméno a příjmení subjektu
2. datum narození
3. adresa trvalého či přechodného pobytu, doručovací či jiná korespondenční adresa
4. email, telefon a/nebo mobilní telefon
5. číslo účtu, kód banky

III. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svobodní jako správce osobních údajů prohlašují, že budou shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru u správce. 

IV. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V souladu s § 5 ZOOÚ v platném a účinném znění jsou všechny výše uvedené údaje uvedené shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely šíření politických sdělení v podobě stanovisek, newsletterů a jiných sdělení a zpráv, marketingových materiálů, nabídek spolupráce, pozvánek na odborné semináře a konference, a na politické, kulturní a sportovní akce pořádané správcem údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění a za účelem efektivnější komunikace se subjekty údajů. 

V. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V souladu s ustanovením § 5 ZOOÚ, v platném a účinném znění subjekty údajů tímto udělují Straně svobodných občanů dobrovolně souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely uvedené v odstavci č. IV. Tento souhlas udělují subjekty osobních údajů při prvním kontaktu se Svobodnými např. vyplněním dotazníku, vyplněním žádosti o členství nebo registraci příznivce, podpisem petice, žádosti o zasílání aktualit či v případě zápisu do seznamu dárců. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Údaje související s poskytnutými dary v souladu s právními předpisy České republiky nebudou odstraněny.

VI. PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K OSOBNÍM ÚDAJŮM 

Subjekty osobních údajů mají právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, právo na jejich úpravu, doplnění, blokování nebo likvidaci jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 ZOOÚ v platném a účinném znění. Udělený souhlas jsou klienti oprávněni kdykoliv odvolat písemným sdělením doručeným do sídla Strany svobodných občanů (Perucká 2196/14, Praha, 120 00) či na elektronickou adresu správce osobních údajů kancelar@svobodni.cz. 

VII. ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Subjekt údajů souhlasí s tím, že v případě, že poskytne Svobodným dar, Svobodní mohou zveřejnit jeho jméno a příjmení a další údaje dle zákona ve výroční zprávě či na svých internetových stránkách (www.svobodni.cz), nebo na jiných propagačních materiálech spolu s údajem, že se jedná o dárce. 

VIII. SOUHLAS S UVÁDĚNÍM ÚDAJŮ O PRÁVNICKÉ OSOBĚ 

Je-li dárcem právnická osoba, uděluje tímto souhlas k uvádění jeho obchodní firmy či názvu a údaje o tom, že je dárcem na internetových stránkách Svobodných (www.svobodni.cz) nebo na jiných propagačních materiálech. 

Dárce či podporovatel, který je právnickou osobou, dále souhlasí, že ho Svobodní mohou kdykoliv kontaktovat za účelem šíření obchodních sdělení v podobě odborných a politických informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek spolupráce, pozvánek na odborné semináře a konference, a na kulturní a sportovní akce pořádané Svobodnými prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění.

Pomozte nám

Staňte se příznivcem

Získejte možnost hlasovat v otevřených primárkách. Dostávejte pravidelné aktuality Svobodných do e-mailové schránky a pozvánky na naše akce.
Chci se stát příznivcem

Staňte se členem

Spolurozhodujte o politice Svobodných na jednotlivých úrovních. Účastněte se dění uvnitř Svobodných a volte kandidáty a orgány strany.
Chci se stát členem

Přispějte finančně

Přispějte Svobodným na jejich transparentní účet a podpořte důležitou volební kampaň v tomto roce.
Chci finančně přispět