Herman: Poukázkový (voucherový) systém

Voucherový systém je jiná forma přerozdělení peněz použitelná ve městech, obcích a krajích, jejíž cílem je vrátit lidem peníze, které od nich stát, respektive město vybírá prostřednictvím daní a poplatků.

Dlouhodobým cílem Svobodných je snížit množství přerozdělovaných peněz tak, aby účelové dotace nebo poukázkový systém nebyl vůbec potřeba a lidé si mohli za peníze, které jim zůstanou pořizovat na volném trhu zboží a služby napřímo.

Popis současného stavu

Pokud je v zájmu obce, města nebo kraje podpořit sportovní, kulturní a jiné veřejně prospěšné aktivity, nejčastěji se tento zájem realizuje prostřednictvím účelových dotací. Často se tyto dotační programy vypisují i za situace, kdy je samospráva zadlužena.

Dotační programy jsou vypisovány například pro oblasti cestovního ruchu, školství, životního prostředí, společenské a zábavní akce ale zejména pro kulturu a sport. Ve sportu se takto zejména ve vetších městech spolufinancuje celoroční činnost sportovních organizací a také zajištění vrcholového sportu. Jedná se především o materiální vybavení oddílů, cestovné na utkání a závody, náklady za trenéry a rozhodčí, nájemné, energie a další provozní výdaje. Předmětem podpory jsou také náklady spojené s organizací jednorázových sportovních akcí. Cílem programů je zvýšení dostupnosti sportu prostřednictvím neinvestiční podpory sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem v daném městě.

Financování účelovými dotacemi je netransparentní a hrozí riziko ovlivnění rozhodujících osob ze strany příjemců dotace.

Příklad:  Sportovní klub žádá zpravidla na předepsaném tiskopise určitou částku na zajištění např. provozu klubu, činnost oddílu nebo provoz sportovního areálu(stadionu), který spravuje. Žádost je přidělena do komise města (sportovní komise, kulturní komise..) nebo jinému pověřenému poradnímu orgánu. V menších městech nebo obcích může žádosti zpracovávat přímo rada města nebo starosta. Ti posoudí žádanou částku a navrhnou schválení, zamítnutí nebo schválení upravené čátky a tento návrh předloží zastupitelstvu. V některých městech může schvalovat menší částky např. do 50 tisíc přímo rada města.

Pokud se majitel nebo provozovatel sportovního klubu zná osobně se členy rady, komise, zastupitelstva nebo starostou, vzniká zde velký korupční potenciál. Sportovní klub by mohl žádat nepřiměřeně vysokou částku pro potřeby klubu. Kontrolní mechanismy reálně proplacených faktur zravidla nefungují.

Důvod pro zavedení voucherového (poukázkového) systému je zejména omezení přerozdělování prostředků prostřednictvím účelových dotací a zajištění transparentního a spravedlivého financování.

Řešení současného stavu

Voucherový systém je použitelný za předpokladu přebytkového nebo vyrovnaného rozpočtu, ve kterém je již započítána kapitola dotací. U samospráv, kde se v každoročním rozpočtu automaticky počítá s účelovými dotacemi i v případě deficitního rozpočtu a není reálná šance na změnu rozpočtu, je voucherový systém stále mnohem lepší a efektivnější alternativa financování bez rizika korupce.

Různé formy voucherového systému a financování

Je třeba vzít v úvahu již existující dotační programy u dané samosprávy. Nejjednodušší způsob je držet se současného rozdělení rozpočtu, kde většina dotačních prostředků jde obvykle do oblasti kultury a sportu. Lze v podstatě změnit pouze systém vyplácení prostředků ze systému přidělování dotací na vouchery. Toto je i nejsnadněji prohlasovatelná a komunikovatelná varianta v zastupitelstvu.

Pro obce a města, ve kterých se má Voucherový sestém zavádět poprvé je vhodná forma voucherů pro děti a mládež ve věku 5-18 let nebo do 18 let určená pro spolufinancování zejména sportu.

Další forma voucheru pro seniory od důchodového věku. Lze použít společně s vouchery pro děti a mládež. Tyto vouchery jsou určeny zejména pro oblast kultury.

Třetí forma je jeden univerzální voucher pro všechny obyvatele města bez ohledu na věk. Tato forma je možná v případě přebytkového rozpočtu, kdy se vyčlení určité procento z rozpočtu s ohledem na finanční rezervu a celá tato částka se bude automaticky přidělovat na voucherový systém z každoročního rozpočtu. Procento podílu je možné měnit a je schvalováno zastupitelstvem společně s rozpočtem na daný rok.

Ve větších městech se doporučuje podmínit nárok na voucher bezdlužným stavem k městu (nezaplacené poplatky, atd.) a adresou trvalého bydliště jinou než na úřadě.

Příklady podpory dětí a mládeže

Města v rámci svého rozpočtu disponují zajímavými finančními prostředky určenými na podporu sportovních aktivit. My bychom chtěli dát lidem možnost podílet se na rozhodnutí, kam městské peníze půjdou. Proto bychom chtěli zavést poukázkový systém pro všechny. Principem je spravedlivé přerozdělování účelových dotací zejména v rámci podpory mládežnického sportu. Např. každé dítě s trvalým bydlištěm v Šumperku, by obdrželo voucher v dané hodnotě a tento by mohlo odevzdat jako platící prostředek u toho sportovního klubu, který chce navštěvovat. Tímto způsobem bychom chtěli zajistit transparentnost a spravedlivost při rozdělování finančních příspěvků z městských prostředků.

Důvodem je také finanční náročnost sportů. Chceme pomoci rodičům s přímým financováním aktivit jejich dětí.

Systém poukázek/voucherů je forma podpory kultury, sportu, vzdělávání (atd.), kterými je možné platit kroužky u všech smluvních partnerů. Voucher má ve srovnání se současnými programy podpory mládeže pomocí přímých dotacím spolkům, tři velké přednosti:

  • pomáhá mladým lidem financovat i takové aktivity, které by se v menších obcích „neuživily“, tedy neměly dost účastníků, anebo jsou už na tak vysokém stupni profesionality, že se logicky vyskytují pouze ve větších městech,
  • tím, že je voucher nepřenositelný, vytváří pozitivní motivaci skutečně pro každého mladého člověka, volbu,
  • sociálně slabším rodinám umožňuje zapsat děti do kroužků, které by jinak svým dětem dopřát nemohli.

Příklad aplikace – městys Liteň

Zastupitelstvo Litně rozhodlo poskytnout v roce 2018 každému mladistvému, který k 31. 12. 2017  má trvalé bydliště v městysi Liteň a nedovršil věk osmnácti let, jako dar vouchery v hodnotě 1 000  Kč.

Nepřenositelné vouchery na jméno ve jmenovité hodnotě 200,- Kč se vydávají vždy od 1. ledna do 31. března (v roce 2018 výjimečně od 1. dubna do 30. června, protože se projekt nově zavádí) kalendářního roku zákonnému zástupci dítěte po podpisu Darovací smlouvy mezi Městysem Liteň a dítětem. Podmínky pro to, aby dítě/mladistvý vouchery dostalo, stanovilo zastupitelstvo následovně: dne 31.12. předchozího kalendářního roku mělo dítě/mladistvý trvalé bydliště v městysi Liteň a nedosáhlo věku 18 roků

Poskytovatel kulturních nebo sportovních služeb, který chce liteňský voucher přijmout, si stáhne smlouvu z umístění http://www.mestysliten.cz/, dvakrát vytiskne a podepsané zašle na úřad městyse Liteň. Úřad smlouvu po kontrole úplnosti a správnosti všech uvedených údajů potvrdí a zašle poskytovateli.

Smlouva by měla obsahovat:

  • ujednání o možnosti kontrol ze strany městyse, že jsou služby poskytovány,
  • prohlášení poskytovatele, že akceptuje nepřenositelnost a že zúčtuje pouze vouchery, kde souhlasí jméno s tím, kdo službu obdržel.

Zúčtování voucherů se provádí nejpozději 30. listopadu roku, pro který voucher platí, a to tak, že poskytovatel vystaví fakturu na celkovou částku a doručí ji spolu s vouchery úřadu městyse Liteň.

Finanční analýza projektu: Dětí a mladistvých, které splňují kritéria pro obdržení daru ve formě liteňského voucheru, je v roce 2018 celkem 249.

Náklady na přípravu projektu jsou:

  • grafické vypracování 5.000,- Kč
  • tisk 2.000 ks voucherů (nominální hodnota 200,- Kč) 10.000,- Kč
  • vypracování darovací smlouvy a smlouvy s poskytovatelem služeb 20.000,- Kč
  • úpravy webové prezentace obce 1.000,- Kč

Celkové výdaje na projekt v roce 2018 maximálně 285.000,- Kč.

Při srovnání rozpočtů různých okolních obcí, je zjevné, že podíl kultury a sportu na celkových výdajích je v Litni relativně nízký. Na rok 2018 počítá plánovaný rozpočet s výdaji na sport, kulturu, knihovnu a muzeum 940.000,- Kč, tj. 4,8 % celkových výdajů.

Projektové kroky

Vypracování grafiky a smluv ………. leden/únor 2018

Schválení záměru a rozpočtové opatření ……. únor 2018

Marketing mezi občany městyse ….. konec února až duben 2018

Úprava webové prezentace …….. únor 2018

Výzva známým poskytovatelům …… březen 2018

Tisk voucherů …. březen 2018

Sestavení manuálu a zaškolení personálu úřadu ….. březen 2018

Vydávání voucherů veřejnosti …. od dubna 2018

Občané i další zájemci mohli přípravu sledovat a připomínkovat v podstatě on-line a v reálném čase, protože městys přidal projekt do systému Trello, kam měl každý přístup.  (Líteňský voucher pro mladistvé).

Více informací:

http://www.mestysliten.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=8526&id_ktg=1072&n=litenske-vouchery-poukazy&p1=1234

http://www.mistnikultura.cz/litenske-vouchery

David Herman,
předseda Svobodných v Olomouckém kraji

Články vyjadřují osobní názor autora a nejsou oficiálním stanoviskem strany, pokud není uvedeno jinak.

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)
Read more

Sepak-terjang Bermain Poker Online Mainkan Peluang Flush Anda mesti pahami jika 5 tiket dengan bunga yang kolektif tipenya bisa menghasilkan flush dalam Bermain Poker Online. Karenanya Anda harus tau juga jika aktivitas tersebut bisa menghasilkan keuntungan yang berkaitan jika diolah secara cocok. Pada saat tersedia 3-4 kartu yang amat bisa terhitung bikin menyampaikan dukungan Anda bikin membuahkan flush, karenanya Anda dapat menghasilkan keuntungan besar. Kesudahannya, peluang kombinasi flush tersebut pasti bisa menjadi salah satunya aktivitas yang mampu Anda gunakan bikin memungut keuntungan menggertakan lawan. Sepak-terjang pada game ini kian baik bikin melakukan all in dengan cocok. Sampai bisa membuat lawan menggetarkan tindakannya agar bisa kurangi peluang kerugian. Karenanya, mainkan pemikiran dengan baru sekadar akan di rasa sangat cocok menjadi satu strategi. Tapi strategi ini yang jarang dijumpai oleh kurang lebih beberapa orang di waktu modern saat ini untuk Bermain Poker Online. Kaum Hal Bermain Yang Sedikit Dijumpai Jika Anda merupakan orang yang sering permainan poker online, pasti Dikau ketahui Bermain Poker Online bisa datangkan keuntungan yang berkaitan. Permainan ini dapat dimenangkan pada saat Dikau mendapatkan kombinasi kartu terkenal bikin bisa datangkan keuntungan yang berkaitan. Perjudian online dengan pakai permainan poker diantaranya yang benar-benar memikat di dunia. Banyak kaum orang yang menghasilkan pelajaran dari permainan ini di dalam dengan bidang yang mampu menjadi seseorang profesional handal. Agar Anda bisa membuahkan keuntungan dengan terus-terusan. Antara dari Anda seharusnya tahu jika permainan poker dapat memberi dukungan menghasilkan moral jika diolah dengan tata yang sama sesuai. Sedianya banyak bermacam-macam yang bukan ditemukan oleh beberapa banyak diantara kita tapi sering Anda dapatkan di permainan ini. Bermain Poker Online Naikkan Taruhan Serta Menang Banyak Jika Kamu mengerti beberapa referensi pada bawah ini, Anda bakal membuat pijakan bikin Anda bikin bisa mainkan paham pada lawan. Dengan demikian pada saat Anda menyimpan satu kartu yang redup untung, pasti Anda mampu mainkan pemikiran itu. Sampai membuat lawan pahami kelebihan Anda dengan mutlak. Tetapi sebelum Anda mengerti gimana mainkan pemikiran, pasti Dikau juga harus mampu tiru pemikiran dari lawan dengan cocok. Oleh karenanya Dikau bisa pahami jika aktivitas ini sangat bisa diuntungkan jika dilihat dari sesi pandang yang cocok. Kesannya, beberapa orang di sempang Anda pasti sadar kalau aktivitas main poker dapat digunakan bikin menghasilkan keuntungan dengan terus-terusan. Tapi sedianya aktivitas ini harus Dikau sadari masih banyak strategi didalamnya yang butuh Dikau bisa terapkan. Beberapa daripada Anda pasti pahami jika ada keuntungan pada ketika kartu besar Bermain Poker Online IDN yang terdapat. Barisan 5 kartu yang ada pasti ada cela satunya yang besar dan bisa membuat Anda mampu memakainya bikin menghasilkan keuntungan. Oleh karenanya permainan tersebut dapat memberi dukungan Dikau menghasilkan keuntungan yang berselok-belok jika diolah lewat langkah yang sama sesuai. Kurang lebih dari Anda tentunya pahami game ini diantaranya yang bisa bawa serta Kamu menghasilkan keuntungan. Dimana pada saat Anda bisa mainkan pemikiran dari lawan bila Anda memegang kartu yang serupa besarnya. Dengan demikian di dalam saat kartu As yang ada pasti akan menghasilkan Anda lebih baik bikin melakukan all in sekadar. Meskipun demikian mungkin tetap lawan Anda ada akan tetapi sebenarnya Anda bisa menghasilkan keuntungan yang lebih raksasa dengan menggetarkan beberapa bermitra.