Pajonk: Ruské zajetí ukrajinských lodí bylo prokazatelně porušení mezinárodního práva

Aneb „už zase Rusko a pokrytecké pojetí práva pokojné plavby“.

Ukrajina měla právo využít pokojné plavby Kerčskou úžinou a Rusové neměli žádné právo jim v tom bránit. Pokusím se použít maximálně suchá fakta a ověřené skutečnosti. Oblíbená taktika dezinformátorů a konspirátorů bude tahat do události Krym, Porošenka a jeho volební impotenciál a podobně. Zkusme se od tohoto oprostit. V mezinárodní situaci totiž není události, která by se dala vykládat tak, že přes koleno někomu nějak nenahraje.

25. listopadu vojenské a bezpečnostní síly Ruské federace v Kerčské úžině násilím zastavily tři ukrajinské vojenské lodě, nalodily se na ně a zajaly je – šlo o lehké hlídkové lodě Berďansk, Nikopol třídy Gjurza-M a remorkér Jany Kapu. Lodě třídy Gjurza-M jsou nejnovější plavidla ukrajinského námořnictva, vyráběné od roku 2016 a vyzbrojené 30mm kanonem, granátometem a řízenými střelami.

Podle tiskových zpráv ukrajinského námořnictva je chronologie následující:

– Ukrajinské námořnictvo předem informovalo o tranzitu svých lodí přes Kerčskou úžinu do Azovského moře.

– Ukrajinské lodě kontaktovaly ruské dispečery v přístavech Kerč a Kavkaz; ti neodpověděli, ačkoli bylo odposlechnuto, že o ukrajinských lodích vědí a komunikují s ruskými vojenskými loděmi.

– Ruská vojenská loď Don úmyslně, pod úhlem cca 40 °, taranovala ukrajinský remorkér, čímž mu vyřadila hlavní motor. Video této úmyslné kolize natočili sami ruští námořníci z lodě Don a na internet je nahrála ruská služba FSB.

– Kerčská dopravní informační služba informovala o uzavření úžiny kvůli tankeru, který před Kerčským mostem najel na mělčinu – což ovšem zjevně nijak nebránilo plavbě ruských vojenských lodí Admiral Zacharin a dvou dalších, které mezitím propluly.

– Ukrajinské lodě zachytily bitevní vrtulníky Ka-52 na útočném kurzu, ale nedošlo k žádnému odpalu zbraní.

– Ukrajinské lodě se začaly pohybovat směrem k východu z Kerčské úžiny.

– Ruské ozbrojené síly začaly „obtěžovat“ ukrajinské lodě manévrováním v nebezpečné vzdálenosti od nich.

– Ruské ozbrojené síly vyslaly ukrajinským lodím ultimátum, že mají zastavit, nebo použijí zbraně.

– Když lodě ukrajinského námořnictva opustily (sic!) teritoriální vody 12 mil od pobřeží, lodě ruské FSB zahájily palbu na ukrajinské lodě, které tím byly poškozeny a ztratily ovladatelnost. Ukrajina neopětovala palbu.

– Ruské speciální jednotky, které se předtím pohybovaly v okolí, se násilím nalodily na ukrajinské lodě a zajaly posádku.

Ukrajinské námořnictvo události interpretuje takto:

„V rozporu s Mezinárodním námořním právem, jakož i smlouvou mezi Ukrajinou a Ruskou federací o spolupráci ve využití Azovského moře a Kerčského průlivu pobřežní bojové lodě Ruska (…) vykonaly nepokrytě agresivní akce proti lodím ukrajinského námořnictva. (Ruská) hlídková loď Don najela do našeho remorkéru, čímž poškodila hlavní motor a znehybnila jej. Dispečerská služba okupantů odmítla zabezpečit právo pokojné plavby, garantované mezinárodními smlouvami.“

Rusko oficiálně události interpretuje takto:

„MZV Ruska vznáší zásadní protest v souvislosti s hrubým narušením pravidel pokojné plavby loděmi námořních sil Ukrajiny 25. listopadu 2018 v teritoriálních vodách Ruské federace v Černém moři.“

Z obou oficiálních prohlášení je tedy zjevné, že oprávněnost ukrajinských a ruských akcí nezáleží ani na tom, komu patří Krym, ani na teritoriálních vodách, nýbrž na jedné jediné věci: mezinárodním právu ohledně pokojné plavby.

Rusové „právo na pokojnou plavbu“ využívat smí, ale nikdo jiný ne!

Mezinárodní námořní právo, tj. úmluvy UNCLOS, UNCLOS II, UNCLOS III a jim předcházející dílčí úmluvy, po desetiletí obsahuje „právo na pokojnou plavbu“, které zakotvuje cizím lodím nárok proplouvat teritoriálními vodami nějakého pobřežního státu. Práva na pokojnou plavbu rády využívají Rusko a Čína pro plavbu v teritoriálních vodách USA, a USA přitom ani nehnou brvou – ale jakmile se lodě USA pokoušely uplatnit téže právo v teritoriálních vodách Ruska či Číny, Moskva a Peking vydávaly oficiální prohlášení o „provokacích“ a prováděly agresivní vojenské manévry, hrozící kolizí. A občas nejen hrozící: ruské i čínské vojenské lodě a letouny několikrát Američany uplatňující právo pokojné plavby taranovaly.

Jinak řečeno, Rusko má již desetiletí dojem, že se samo smí plavit v teritoriálních vodách svých protivníků, ale jakmile mu někdo oplatí stejnou mincí, jde o neospravedlnitelnou provokaci, která musí být potrestána. Ukrajina je tedy jen poslední obětí desítky let trvajícího extrémního ruského pokrytectví. Nebo ne? Pojďme se na to podívat.

Co říká mezinárodní právo o „právu na pokojnou plavbu“?

Mezinárodní námořní právo rozeznává vnitrostátní, teritoriální, ostrovní a přilehlé vody, plus exkluzivní ekonomickou zónu. Důležité je však chápat, že všechno od přilehlých vod včetně a výše již představuje mezinárodní vody.

Státům tedy „patří“ pouze teritoriální vody (a případně ostrovní, tj. uvnitř řetězce ostrovů, které jsou dostatečně blízko u sebe – v tom spočívá veškerá kontroverze s Čínou, Jihočínským mořem a řetězcem nových umělých ostrovů.)

Všem lodím, včetně válečných, je ovšem mezinárodním námořním právem i tak povolen průchod teritoriálními (a ostrovními) vodami. Oficiální český překlad úmluvy UNCLOS III je v odkazu. Podstatný je celý článek 19 a pojem pokojné proplutí:

1. Proplutí je pokojné, pokud neohrožuje mír, veřejný pořádek nebo bezpečnost pobřežního státu. Takové proplutí probíhá v souladu s touto úmluvou a s jinými pravidly mezinárodního práva.

2. Proplutí cizí lodě se považuje za ohrožující mír, veřejný pořádek nebo bezpečnost pobřežního státu, zahrnuje-li v pobřežním moři některou z těchto činností:

(a) jakoukoli hrozbu silou nebo použití síly proti svrchovanosti, územní celistvosti nebo politické nezávislosti pobřežního státu nebo jakýmkoli jiným způsobem porušující zásady mezinárodního práva zakotvené v Chartě OSN;

(b) jakékoli cvičení nebo výcvik se zbraněmi všeho druhu;

(c) jakoukoli činnost zaměřenou na shromažďování informací k újmě obrany nebo bezpečnosti pobřežního státu;

(d) jakoukoli propagandu zaměřenou na působení na obranu nebo bezpečnost pobřežního státu;

(e) vypouštění, přistávání jakýchkoli letadel nebo braní na jejich palubu;

(f) vypouštění, přistávání nebo braní na palubu jakéhokoli vojenského zařízení;

(g) naloďování nebo vyloďování jakéhokoli zboží, měny nebo osoby v rozporu s celními, finančními, přistěhovaleckými nebo zdravotnickými právními předpisy pobřežního státu;

(h) jakýkoli čin úmyslného a závažného znečištění, který je v rozporu s touto úmluvou;

(i) jakoukoli rybolovnou činnost;

(j) provádění jakékoli výzkumné nebo průzkumné činnosti;

(k) jakýkoli čin zaměřený na zasahování do kterýchkoli spojových systémů nebo jiných zařízení pobřežního státu;

(l) jakoukoli jinou činnost, která nemá přímý vztah k proplutí.

Pojem „pokojné proplutí“ z článku 19(1) není definován žádným svévolným výkladem toho, co by mohlo znamenat „ohrožení míru“ atd., ani „selským rozumem“, nýbrž výhradně článkem 19(2). A to znamená, že pokud byť i vojenská loď proplouvá teritoriálními vodami Ruska (USA, Číny, Brazílie), ale přitom nestřílí, neloví, nic a nikoho nenaloďuje ani nevyloďuje, nikomu nevyhrožuje, nic nehackuje ani nevysílá propagandu, neprovádí geologický či jiný průzkum ani se nedopouští špionáže, nejedná se v žádném případě o provokaci, nýbrž o pokojné proplutí a tečka.

Samozřejmě tu jsou nějaká omezení: proplouvající lodě se musí podřídit regulacím o bezpečnosti námořní dopravy, ochraně infrastruktury, moře a života v něm a celním, finančním a přistěhovaleckým regulacím (článek 21) a je možné, aby pobřežní stát požádal, aby teritoriálními vodami proplouvaly předem vymezenými a zřetelně vyznačenými koridory (článek 22). Dále je možné, aby pobřežní stát dočasně pozastavil pokojné proplouvání svými teritoriálními vodami z důvodů „nezbytných k ochraně jeho bezpečnosti“ vč. vojenských cvičení (čl. 23) – ale to výhradně tak, „aniž by formálně nebo fakticky diskriminoval cizí lodě“ a „po náležitém zveřejnění“.

Mezinárodní právo a ruský útok na ukrajinské lodě

Pokud tedy Rusko tvrdí, že Ukrajina „hrubě narušila (…) právo pokojné plavby“, a přitom netvrdilo nic o narušení podle článku 19(2), může se ohánět pouze článkem 23 – jenže protože ruské řízení dopravy mnoho hodin nekomunikovalo s ukrajinskými loděmi oznamujícími proplutí, protože poté sice prohlásilo, že je úžina uzavřena kvůli tankeru na mělčině, ale nezveřejnilo tuto informaci podle požadavků UNCLOS, a protože okolo tankeru proplouvaly ruské lodě, zcela zjevně se jednalo o faktickou diskriminaci cizích lodí, kterou článek 23 zakazuje.

Ukrajina tedy podle mezinárodního práva měla právo využít pokojné plavby Kerčskou úžinou a Rusové neměli právo jim v tom bránit, notabene násilím. A pokud se násilí dopustili, znamená to porušení mezinárodního práva. A to je v tomto případě pouze dvojího druhu.

Podle mezinárodního práva se buď jedná o válečný akt, nebo se může jednat o pirátství – ovšem jen v případě, že se jedná o pirátství válečné lodi, státní lodi nebo státního letadla, kterých se zmocnila vzbouřená posádka.

V této situaci je zcela jasné, kdo je tady pirát.

Tomáš Pajonk
Předseda Svobodných a zastupitel Zlínského kraje

Ohodnoťte článek:

(1 hlas)

Na toto téma jsme napsali

Pajonk: Ruské zajetí ukrajinských lodí bylo prokazatelně porušení mezinárodního práva

Aneb „už zase Rusko a pokrytecké pojetí práva pokojné plavby“.

Svobodní odsuzují agresi ozbrojených složek Ruské federace vůči Ukrajině v Azovském moři.

Pajonk: Evropská armáda vs NATO

V diskusi následující vstup ČR do Unijního projektu Evropské armády (PESCO) se ozývalo mnoho tvrzení: že s tím NATO nemá problém a naopak to podporuje. Že v obraně proti perspektivní „ruské hrozbě” se nedá spoléhat na USA, které přeci za Trumpa své Evropské spojence hodily přes palubu a navíc jsou pro-ruské, a proto se EU musí vymezit sama pod vedením „proti-ruského” Německa a Francie. Že je PESCO pouze nevinnou „spoluprací pro efektivitu” a nemá žádný politický přesah.

To vše se ale v následujících týdnech ukázalo být propagandistickým domečkem z karet, který zbořila záplava nových faktů. Vezměme si to popořadě. Nejprve NATO.

Kubec: Jaderné šachy: proč je třeba rozbít ČEZ?

Politikou, nikoliv prozíravým ekonomickým a obchodním rozhodnutím – tím se stala dostavba jaderné elektrárny Temelín. Jde však o politikum významné – různé zájmové skupiny mohou díky zakázce na dostavbu získat obrovský vliv na politiku České republiky a tím na osudy náš všech. ČEZ a energetika tak fungují jako slabé místo ČR – stačí zde získat vliv a máte pod palcem celou zemi.

Petrík: Ministryně obrany Karla Šlechtová a obrana ČR

Ministerstvo obrany a ministr obrany by měli pracovat na tom, abychom v lepším případě válku odvrátili, nebo abychom se ubránili. Od ministryně obrany očekávám vizi, jak nás na to připravit.

Read more

Sepak-terjang Bermain Poker Online Mainkan Peluang Flush Anda mesti pahami jika 5 tiket dengan bunga yang kolektif tipenya bisa menghasilkan flush dalam Bermain Poker Online. Karenanya Anda harus tau juga jika aktivitas tersebut bisa menghasilkan keuntungan yang berkaitan jika diolah secara cocok. Pada saat tersedia 3-4 kartu yang amat bisa terhitung bikin menyampaikan dukungan Anda bikin membuahkan flush, karenanya Anda dapat menghasilkan keuntungan besar. Kesudahannya, peluang kombinasi flush tersebut pasti bisa menjadi salah satunya aktivitas yang mampu Anda gunakan bikin memungut keuntungan menggertakan lawan. Sepak-terjang pada game ini kian baik bikin melakukan all in dengan cocok. Sampai bisa membuat lawan menggetarkan tindakannya agar bisa kurangi peluang kerugian. Karenanya, mainkan pemikiran dengan baru sekadar akan di rasa sangat cocok menjadi satu strategi. Tapi strategi ini yang jarang dijumpai oleh kurang lebih beberapa orang di waktu modern saat ini untuk Bermain Poker Online. Kaum Hal Bermain Yang Sedikit Dijumpai Jika Anda merupakan orang yang sering permainan poker online, pasti Dikau ketahui Bermain Poker Online bisa datangkan keuntungan yang berkaitan. Permainan ini dapat dimenangkan pada saat Dikau mendapatkan kombinasi kartu terkenal bikin bisa datangkan keuntungan yang berkaitan. Perjudian online dengan pakai permainan poker diantaranya yang benar-benar memikat di dunia. Banyak kaum orang yang menghasilkan pelajaran dari permainan ini di dalam dengan bidang yang mampu menjadi seseorang profesional handal. Agar Anda bisa membuahkan keuntungan dengan terus-terusan. Antara dari Anda seharusnya tahu jika permainan poker dapat memberi dukungan menghasilkan moral jika diolah dengan tata yang sama sesuai. Sedianya banyak bermacam-macam yang bukan ditemukan oleh beberapa banyak diantara kita tapi sering Anda dapatkan di permainan ini. Bermain Poker Online Naikkan Taruhan Serta Menang Banyak Jika Kamu mengerti beberapa referensi pada bawah ini, Anda bakal membuat pijakan bikin Anda bikin bisa mainkan paham pada lawan. Dengan demikian pada saat Anda menyimpan satu kartu yang redup untung, pasti Anda mampu mainkan pemikiran itu. Sampai membuat lawan pahami kelebihan Anda dengan mutlak. Tetapi sebelum Anda mengerti gimana mainkan pemikiran, pasti Dikau juga harus mampu tiru pemikiran dari lawan dengan cocok. Oleh karenanya Dikau bisa pahami jika aktivitas ini sangat bisa diuntungkan jika dilihat dari sesi pandang yang cocok. Kesannya, beberapa orang di sempang Anda pasti sadar kalau aktivitas main poker dapat digunakan bikin menghasilkan keuntungan dengan terus-terusan. Tapi sedianya aktivitas ini harus Dikau sadari masih banyak strategi didalamnya yang butuh Dikau bisa terapkan. Beberapa daripada Anda pasti pahami jika ada keuntungan pada ketika kartu besar Bermain Poker Online IDN yang terdapat. Barisan 5 kartu yang ada pasti ada cela satunya yang besar dan bisa membuat Anda mampu memakainya bikin menghasilkan keuntungan. Oleh karenanya permainan tersebut dapat memberi dukungan Dikau menghasilkan keuntungan yang berselok-belok jika diolah lewat langkah yang sama sesuai. Kurang lebih dari Anda tentunya pahami game ini diantaranya yang bisa bawa serta Kamu menghasilkan keuntungan. Dimana pada saat Anda bisa mainkan pemikiran dari lawan bila Anda memegang kartu yang serupa besarnya. Dengan demikian di dalam saat kartu As yang ada pasti akan menghasilkan Anda lebih baik bikin melakukan all in sekadar. Meskipun demikian mungkin tetap lawan Anda ada akan tetapi sebenarnya Anda bisa menghasilkan keuntungan yang lebih raksasa dengan menggetarkan beberapa bermitra.